עברית  |  English  |  Česky  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דף הבית >> בית טרזין >> תעודות העמותה >> תקנון האגודה
 
,תקנון האגודה אושר בשנת 1972. לתקנון נוספו מספר תיקונים במהלך השנים.

תקנון האגודה
קרן להנצחת זכר חללי גיטו טרזין (טרזינשטדט).
 
1)   שם האגודה הינו: קרן להנצחת זכר חללי גיטו טרזין (טרזינשטדט).
 
2)   מטרות האגודה הם:
א. לפעול למען הנצחת זכר חללי גיטו טרזין (טרזינשטדט), אשר קיפחו את חייהם בגיטו או למענו או לאחר הגירוש ממנו;
ב. לשם כך יש לייסד מוסדות,
מוזיאון, ספריות, חדרי עיון וכיוצא באלה, לרכוש בנין או בנינים או חלקי בנין עבור מוסדות אלה, לרכוש רכוש ציוד וכל דברים אחרים הדרושים למטרה זו; (תוספת לתקנון-21.12.2011)
ג. לגייס ולקבל תרומות בארץ ובחו"ל למימון ביצוע המטרות הנ"ל, כולן או מקצתן מיוצאי טרזינשטדט או מאוהדים אחרים;
ד. להוציא ספרי זכרון, חוברות הסברה וכתבי עת אחרים הדנים בשואה ויחוד בגיטו טרזין (טרזינשטדט);
ה. לעזור לחברים, אשר זקוקים לעזרה, בכל צורה שהיא;
ו. לפעול בקרב הציבור הרחב למען הבנה טובה יותר של כל הבעיות הכרוכות בגיטו טרזין (טרזינשטדט).

 
3)   אמצעים: האמצעים הכספיים של האגודה יהיו מורכבים מ-:
א. דמי חבר קבועים.
ב. מגבית בין החברים ואוהדים
ג. הכנסות מקרנות
ד. הלוואות
האגודה תהיה רשאית לפתוח חשבונות בבנקים ולעשות כל דיס פוזיציה בהם, לחתום שטרי חוב, ולהשקיע את כספיה בניירות ערך ובקרנות, לרכוש ולמשכן דלא ניידי ולמכרם, לשם השגת מטרות האגודה;


(תוספת לתקנון-25.5.1980)
ה. נכסי והכנסות האגודה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה
 
4)   חברות

א. כל יוצא גיטו טרזין (טרזינשטדט), כשיר להיות חבר רגיל באגודה;
ב. מייסדי האגודה נעשים חברים עם רישומה;
ג. אדם אחר, אשר אינו יוצא גיטו טרזין (טרזינשטדט), הרוצה להיות חבר האגודה, יגיש לועד בקשה בכתב והועד יחליט בדבר קבלתו או אי קבלתו;
ד. כל אדם או תאגיד יכול להיות חבר כבוד של האגודה, לפי החלטת הועד, חברות כבוד אינה יוצרת זכויות או התחייבויות כל שהן באגודה.
המונח "חבר" בסעיפים הבאים פירושו:
חבר רגיל
;
 
5)      חבר האגודה זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית שלה והוא זכאי לבחור ולהיבחר לכל מוסד ממוסדותיה. הוא חייב לשלם לאגודה את דמי החבר והתשלומים האחרים, שועד האגודה באישור האסיפה הכללית יטיל עליו.
 
6)   החברות באגודה נפסקה -

1) במותו של החבר.
2) בפרישה מן האגודה על פי הודעה בכתב, שתינתן לוועד לפחות שלושים יום לפני יום הפרישה.
3) בהוצאה מהאגודה כאמור בסעיף 7.

 
7)       א. האסיפה הכללית של האגודה רשאית, לפי הצעה של הועד או ועדת הבקורת, להוציא חבר מהאגודה , אם:

1. אינו מקיים התחייבות כספית, המוטלת עליו לגבי האגודה, ובלבד שניתנו לו לפחות שתי אזהרות בכתב מאת הועד ושעברו שלושים יום בין אזהרה לאזהרה:
2. מתרשל בקביעות במילוי הוראות תקנון זה או החלטותיו של מוסד ממוסדות האגודה, או מסרב למלאן.
3. פועל בניגוד למטרות האגודה.
4. הורשע על עבירה שיש עמה קלון.

ב. לא יציע הועד או ועדת הבקורת להוציא חבר, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנו נאותה להשמיע טענותיו, ולא תחליט האסיפה הכללית על ההוצאה, אלא לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו גם בפניה.

 
8)      הוגשה הצעה להוציא חבר מהאגודה, רשאי הועד להשעותו עד להחלטת האסיפה הכללית מהשתתפות בפעולות האגודה ומהשתתפות במוסדות האגודה.
דחתה האסיפה הכללית את ההצעה להוציא חבר, חוזר החבר למלוא זכויותיו באגודה.

 
9)      הפסקת חברות והשעיה אינן פוטרות מקיום ההתחייבויות הכספיות שהיו מוטלות על החבר ערב ההפסקה או ההשעיה.

 
הארגון
 
10)    אסיפה רגילה של האגודה תתקיים אחת לשנה ולא יאוחר מחמישה עשר לחודש לאחר יום האסיפה הכללית הקודמת.
 
11)    הועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שהדבר נראה לו, הוא חייב לכנסה, אם יידרש לעשות זאת על ידי ועדת הביקורת או על ידי עשרים וחמישה אחוזים מחברי האגודה. לא כינס הועד אסיפה של מן המניין תוך שלושים יום מהיום, שהוגשה לו דרישה כאמור, רשאים הדורשים לכנסה.
 
12)    הודעה על אסיפה כללית, וכן דרישה לכנסה, תפרש את סדר יומה: עניין שלא נכלל בסדר היום, לא יידון באסיפה, אלא נכחו שלושה רבעים מהזכאים להשתתף והסכימו, שהעניין יעמוד בה לדיון.
 
13)     על אסיפה כללית רגילה לשמוע דין וחשבון מפעולות הועד ומפעולות ועדת הביקורת, לדון בהם ובדין וחשבון הכספי והמאזן שהוגשו לפני האסיפה, להחליט על אישורם או אי אישורם, לבחור ועד וועדהת ביקורת ולעסוק בכל עניין אחר שיקבע הועד ויציין בהזמנה לאסיפה.
 
14) א.            אסיפה כללית תהא חוקית, אם הוזמנו כל חברי האגודה לפי הכתובות, שמסרו לוועד האגודה עקב קבלתם או אם נתפרסמה הודעה על מועד כינוסה בעיתון יומי אחר הנקרא במקום מושבה של האגודה לפחות ארבעה עשר יום לפני המועד, ואם תשתתף באסיפה לפחות שליש מחברי האגודה.
       ב.            לא היה מניין חוקי בזמן שנקבע לכינוס האסיפה, תדחה האסיפה לארבע עשר יום באותה שעה ובאותו מקום, אלא אם נקבע מועד אחר בהודעה שפורסמה כסעיף קטן (א) ובמועד כאמור תהיה האסיפה חוקית בכל מספר של משתתפים.
 
15)     כל אסיפה כללית תבחר לה, מבין חברי האגודה, יושב ראש ומזכיר.
 
16)     ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת ידיים, אלא אם רבע לפחות מהחברים הנוכחים באסיפה והזכאים להצביע, ידרוש הצבעה חשאית.
 
17)     כל חבר זכאי לקול אחד ולקול אחד בלבד. הוועד רשאי לפני תחילת האסיפה למנוע זכות להצביע מחבר, אשר מפגר בסילוק התשלומים המוטלים עליו.
 
18)     החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות. היו הדעות שקולות, יכריע ראש האסיפה.

שינוי תקנון מ 20.5.1980
18א')  על שינוי בתקנון שלמותו או בחלקו מחליטה האסיפה הכללית ברוב של 2/3 של חברים הנוכחים באסיפה.
 
19)     יושב ראש האסיפה הכללית רשאי בהסכמת האסיפה לדחות את המשך האסיפה, והוא חייב לדחותה למועד אחר אם נדרש לעשות זאת על ידי רוב החברים הנוכחים באסיפה.
 
20)     מספר חברי הוועד יהיה לפי החלטת האסיפה הכללית אך לא פחות מחמישה ואלה הם:
א. יושב ראש
ב. סגן יושב ראש
ג. סגן יושב ראש
ד. סגן יושב ראש וגזבר
ה. סגן יושב ראש
ו. מזכיר
יהיו יותר מחמישה חברי הוועד, יחלק הוועד את התפקידים ביניהם.

 
21)     הוועד יכהן עד ייבחר באסיפה הכללית הרגילה וועד חדש.
 
22)     חבר וועד רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד.
 
23)     פחת מספר חברי הוועד, לפני תום כהונתו, על למטה מחמישה, רשאי הוועד לצרף חבר או חברים אחדים להונה בוועד על לאסיפה הכללית הבאה, אולם בתנאי שנשארו לפחות חברי וועד, שנבחרו. פחת מספר חברי הוועד הנבחרים, לפני תום כהונתו,עד למטה משלושה, יכנסו חברי וועד הנשארים אסיפה כללית שלא מן המניין תוך 15 יום מהיום, שבו נודע להם על כך, לשם השלמת הרכב הוועד על לאסיפה הכללית הרגילה הבא.
 
24)     החלטות הוועד מתקבלות ברוב דעות: יהיו הדעות שקולות, לא נתקבלה ההצעה.
(תיקון לתקנון-24.12.2003)
25)     הרשות לחתום בשם העמותה על מסמכים והתחייבויות כלפי חוץ היא בידי מי שהוא חבר ועד מנהל, או ע"י מי שהוסמכו על ידי הועד. לא יהיו פחות משני מורשי חתימה שיחייבו יחד בחתימותיהם את העמותה ומורשי החתימה יהיה מבין חברי העמותה או מעובדיה..
 
וועדת בקורת
 
26)     אסיפה כללית רגילה תבחר בועדת בקורת מורכבת משלושה חברים, בתקנות 22 ו- 23 יחולו בשינויים המחייבים את העניין גם על ועדת הבקורת.
 
27)     הוועד ווועדת הבקורת יקבעו את סדרי הנוהל של עבודתם כל עוד שלא נקבעו בתקנון עצמו.
 
פירוק האגודה:
28)     על פירוק האגודה מחליטה אסיפה כללית שלא מן המניין שנועדה אך ורק לצורך זה.
ההזמנות לאסיפה זו ישלחו בדואר רשום עם אישור מסירה ויפורסמו בשני עיתונים יומיים לפחות חודש ימים לפני מועד האסיפה.

 
29)     האסיפה שנועדה להחלטה על פירוק האגודה תהיה חוקית אם ישתתפו בה לפחות שלושת רבעי חברי האגודה, לקבלת החלטה דרוש רוב של שלושת רבעי החברים מהנוכחים והרשאים להצביע.
 
30)     עם קבלת החלטת הפירוק חברי הוועד יהיו ביחד המפרקים ויבצעו את החלטת האסיפה, אלא אם האסיפה החליטה אחרת.

(תוספת לתקנון-25.5.1980)
31)     במקרה של פירוק, יועבר רכוש האגודה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.
  
אושר על ידי משרד הפנים בתאריך 30.4.72
   


לייבסיטי - בניית אתרים