Search
Close this search box.

סמינר הכנה לפולין

מלחמת העולם השניה והשואה הם מעמודי התווך של הזיכרון הקולקטיבי הישראלי. במשך שנים נועד למפעל מסעות בני הנוער לפולין תפקיד חשוב בתהליך הבניית הזהות החברתית, הערכית והמוסרית של בני הנוער בישראל.

עם חידוש יציאתם של מסעות בני הנוער לפולין, הכין המרכז החינוכי בבית טרזין תוכנית חינוכית מודולרית של סמינר הכנה לקראת המסע.

ניתן לבחור מסלול חד יומי/דו יומי/תלת יומי, כשבכל אחת מהתוכניות יש סדנאות לבחירה.